A szerzőkről

Ábrahám Edit

Ábrahám Edit

Dr. Ábrahám Edit 2003 óta foglalkozik fogyasztóvédelemmel, ezt megelőzően – az ELTE jogi karán és a Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István Szakkollégiumában folytatott tanulmányai során – a jog és egyes jogintézmények hatékonysága, illetve gazdasági elemzése állt érdeklődése középpontjában. 2003-tól 2007-ig a fogyasztóvédelmi jogalkalmazás területén szerzett tapasztalatokat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogelődje) Hatósági és Jogi Főosztályán, az ott végzett másodfokú hatósági munka – határozathozatal és a kapcsolódó perképviselet ellátása, illetve az országos vizsgálatok jogi hátterének biztosítása – révén. 2007 óta dolgozik a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium Fogyasztóvédelmi Osztályán, és elsősorban a területet érintő jogszabálytervezetek előkészítése, egyeztetése, emellett a fogyasztóvédelmet érintő egyes európai uniós és nemzetközi fórumokon zajló munka figyelemmel kísérése tartozik a feladatai közé. Közreműködött a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv hazai átültetésében, illetve a fogyasztóvédelmi törvény 2008. évi átfogó, majd 2012. évi módosításában, és több alsóbb szintű fogyasztóvédelmi jogszabály megalkotásában. Behatóan foglalkozott a fogyasztóvédelmi szankciórendszer kérdéseivel, erről szóló tanulmánya 2009-ben jelent meg a Fogyasztóvédelmi Szemlében.

barinkaizsBarinkai Zsuzsanna

Ügyvéd, biztosítási szakjogász, mediátor, tréner. 1996-ig bíróként tevékenykedik, majd ügyvédi tevékenysége mellett csakhamar bekapcsolódik a kibontakozó hazai mediációs munkába. Családjogi, büntetőjogi és közösségi mediációs tevékenységet folytat. Tagja a Consensus Humanus és az Országos Mediációs Egyesületnek, továbbá a Magyar Kriminológiai Társaságnak.

Mediációval kapcsolatos tapasztalatairól előadásokat tartott az Országos Kriminológiai Intézetben, a Magyar Kriminológiai Társaságnál és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Társszerzőként részt vett több mediációval foglalkozó könyv megírásában:

  • A mediáció – a közvetítői tevékenység. HVG-ORAC Könyvkiadó, Budapest 2003
  • Pereskedni rossz! – Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés, Minerva Kiadó, Budapest
  • Együtt vagy külön, KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest 2002

dosa_agnes3_fb

Dósa Ágnes

Orvos, jogász, igazságügyi orvosszakértő, igazságügyi orvostan és egészségbiztosítás szakorvos. PhD értekezését az egészségügyi szolgáltatók felelőssége témakörében írta, fő kutatási területe az összehasonlító kártérítési jog és az összehasonlító egészségügyi jog, ezekben a témákban közel 100 közleményt (szakcikket, könyvfejezetet, könyvet) publikált. A Semmelweis Egyetemen oktat egészségügyi jogot, igazságügyi orvostant és bioetikát. 1998-től 2010-ig az Igazságügyi Minisztérium egészségügyi jogi szakértője volt. Az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértő Testület tagja és titkára.

herczog_kHerczog Mária

Herczog Mária kutatóként, egyetemi oktatóként dolgozott 1979 óta. Gyermekvédelemmel 1986 óta foglalkozik, doktori, majd kandidátusi disszertációját is e témában írta.

Először 1996-ben vett részt mediációs képzésen, Lovas Zsuzsával közösen írták az első magyar mediációról szóló könyvet – Fájdalommentes konfliktuskezelés – 1999-ben. Képzett tettes-áldozat mediátor és családi csoport konferencia koordinátor, tréner. Írt tanulmányokat, könyvfejezeteket mindhárom alternatív konfliktuskezelési módszerről.

Kutatási területe elsősorban a gyermeki jogok érvényesülése, veszélyeztetettség, gyermekbántalmazás, elkövetővé és áldozattá válás, helyreállító, erőszakmentes technikák alkalmazása, családjukon kívül nevelkedő gyerekek helyzete.

Több nemzetközi szervezet – Európa Tanács, UNICEF, Európai Unió – eseti szakértője, a WHO nemzeti erőszakmegelőzéssel foglalkozó focal pointja 2005 óta. 2004-2010 között az EU Gazdasági és Szociális Bizottság civil képviselője, 2005-2010 a magyar GSZT Állandó Bizottságának elnöke, az Egyenlő Bánásmód Hatóság tanácsadó testületének tagja.

1992-től 2000-ig az Országos Család és Gyermekvédelmi Intézet, illetve elődintézményének vezetője volt, 1992-től munkatárs az Országos Kriminológiai Intézetben, 2000-től tudományos főmunkatárs, csakúgy, mint a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben 2007-ig.

20 éve főszerkesztője a Család, gyermek, ifjúság című gyermekvédelmi szakmai folyóiratnak, négy évig szerkesztette a KJK Gyermekvédelmi Hírlevelét.

2006 óta az Eszterházy Károly Főiskolán egyetemi docens, óraadó az ELTE szociálpolitikai doktori iskolájában és a Családjogi szakjogász képzésen.

1994-2000 között a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége végrehajtó bizottsági tagja volt. Alapító tagja, 2007 óta elnöke a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületnek.  2007 óta tagja az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának, 2010 decemberében újabb 4 évre megválasztották. 2010-ben 3 évre megválasztották az EUROCHILD európai gyermekszegénységgel és gyermekjogokkal foglalkozó ernyőszervezete elnökének.

kovacsgezaKovács Géza

16 éve mediátor, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat igazgatója.

Eredeti végzettsége közgazdász, de a 90-es években megszerezte az amerikai Federal Mediation and Arbitration Service (FMCS), valamint az angol Advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS) közvetítői diplomáját.

Az 1989-es kezdetektől részt vett az országos érdekegyeztető rendszer kialakításában, működtetésében.

1990-1992 között az Érdekegyeztető Tanács titkára, a Munkaadók Országos Szövetsége főtitkára. 1992 és 1995 között a Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért és a munkaügyi érdekegyeztetésért felelős helyettes államtitkára. Humánpolitikai vezetői gyakorlattal rendelkezik a versenyszférában és a közszférában egyaránt.

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) címzetes főiskolai tanára, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) címzetes egyetemi docense.

Kremera_kKrémer András

Dr. Krémer András gépészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, szociológusi diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A Műegyetemen kezdte tudományos tevékenységét a Szociológia Tanszéken. Ezt követően a Környezetgazdaságtan Tanszéken, majd az ezen egyetemen működő MTA kutatócsoport tagjaként dolgozott tanársegédként, adjunktusként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem JGYPK főiskolai tanára. Címzetes egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Corvinus Egyetemen. Ezeken túlmenően több felsőoktatási intézményben tartott előadásokat, kurzusokat elsősorban konfliktuskezelés, alternatív vitarendezés témakörben. Szociológusként főbb kutatási területei a munka és szervezetszociológia, valamint a település és városszociológia, melyekhez kapcsolódóan jelentős kutatói-szakértői tevékenységet végzett. Policy elemzésekkel,, települések, térségek és infrastrukturális fejlesztések elemzésével, olyan modernizációs szakpolitikák társadalmi hatásvizsgálatával foglalkozott, mint pl. autópálya fejlesztések, a hírközlés szabályozása, vagy az információs társadalom fejlesztése. 2002-ben PhD. fokozatot szerzett a „Területi vonatkozású társadalmi hatásvizsgálatok” című disszertációval. Hazai és külföldi tudományos publikációinak száma több mint fél száz.

A viták, konfliktusok szorosan kapcsolódtak kutatási témáihoz, így érdeklődése és tevékenysége fő iránya is e területekre terelődött. 1991-ben az alapító felkérésére a Rézler Gyula Alapítvány kuratóriumának tagja lett, majd a Rézler Gyula Mediációs Intézet igazgatója. Megalakulása (1996) óta tagja a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak. 2003-tól a közvetítői szakmai szervezet elnökségi tagja, 2005-2011 között az Országos Mediációs Egyesület elnöke. 2003-tól tíz éven keresztül az állami oktatásügyi közvetítői feladatok vezetője, a Professzorok Házában, majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működött Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat igazgatója. Számos nemzetközi szervezetben képviselte, képviseli alkalmi, vagy állandó jelleggel a hazai mediációs szakmát, s hozzájárult az alternatív vitarendezés hazai felsőoktatásban, igazságügyben való meghonosításához, Mediátorképzések kidolgozója, vezetője, trénere.

lovas zsuzsa

Lovas Zsuzsa

Klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta.
A Lege Artis ügyvezetőjeként 1996 óta foglalkozik mediációs tevékenységgel és képzéssel. Családi, munkahelyi, üzleti és iskolai mediációs tevékenységet folytat. Az Országos Mediációs Egyesület egyik alapító tagja.

Képzés

1996 óta tart mediációs tréningeket. A Lege Artis Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, ahol a mediációs képzés akkreditált programként fut. A képzés a közigazgatásban, a szociális szférában, és a pedagógus továbbképzési központban elismert, kreditponttal jár.

Mediációs elméleti tevékenység

Mediációs témakörben megjelent könyvekben társszerzőként működtem közre.
Lovas Zsuzsa – Herczog Mária: „Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés” Múzsák Kiadó, 1999, Budapest
Együtt vagy külön, szerk. Herczog Mária, KJK Kerszöv, Budapest, 2002
Pereskedni rossz, szerk. Eörsi Mátyás, Ábrahám Zita Minerva Kiadó, 2003
A mediáció, A közvetítői tevékenység, szerk: Sáriné dr.Simkó Ágnes, HVG, 2003

Mediációs Képzettség

Mediációs tréning San Diego Mediation Center 1996
Mediációs tréner képzés Pozsony 1996
Mediációs tréner képzés Budapest 1997

Az IRM közvetítői listáján 163/1 nyilvántartási számon szerepel.

mgaborMolnár Gábor Miklós

Molnár Gábor Miklós kúriai bíró, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a PPKE Jog- és Államtudományi karának oktatója. 26 éves ügyészségi pályafutása során 17 évig szolgált legfőbb ügyészségi ügyészként. 2003 januárjától fellebbviteli főügyészként létrehozta, majd vezette a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséget. 2005 januárjától az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnökeként irányította és képviselte a kormányzat büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jogi kodifikációs tevékenységét és koordinálta a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos kormányzati feladatokat. Utóbbi feladatkörében képviselte Magyarországot a nemzetközi korrupcióellenes testületeknél, így az OECD, valamint az Európa Tanács korrupcióellenes munkacsoportja (a GRECO) előtt. Végrehajtotta az ENSZ Korrupcióellenes (Meridai) egyezményének ratifikációját és képviselte a magyar küldöttséget az egyezmény működtetését beindító bécsi és jordániai konferenciákon. 2007 januárjától a Legfelsőbb Bíróság bírája, a Büntető Kollégium tagja.
Egyetemi jogi végzettsége mellett okleveles jogász-közgazdász, valamint gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséggel és Phd. tudományos fokozattal rendelkezik.
1993 óta oktat az ELTE Büntetőjogi Tanszékén, 2003-tól az ELTE AJK tiszteletbeli tanára.
A megalakulásától – 1995 óta – működik közre a PPKE JÁK feladatainak az ellátásában, 1996-tól a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék munkájában. 2000 óta címzetes egyetemi docens, 2005 óta mestertanár.
Több évtizedes tudományos és széles körű publikációs tevékenységének kimagasló eredménye a Gazdasági bűncselekmények című 2009-ben megjelent monográfiája.
A Magyar Büntetőjogi Társaság alelnöke.

Dr. Nagy László

Nagy László

Nemzetközi CP ügyvéd – Okl. Gazdasági mediátor
(Collaborative Practice/Cooperative Praxis)

Német Mediációs Társaság Magyarországi Ügyvivője
DGM – Deutsche Gesellschaft für Mediation eV. – Hagen

Tagja a Független Mediátorok Európai Szakmai Szövetségének
EBEM – Europäischer Berufsverband für Eigenständige Mediation eV. – München

Tagja a Bécsi Ügyvédi Mediációs és Együttműködési Társulásnak
AWM – Anwaltliche Vereinigung für Mediation und kooperatives Verhandeln – Wien

Dr. Nagy László több évtizedes hazai és nemzetközi vállalkozásokon belüli valamint a vállalkozások és környezete közti kapcsolatok fejlesztésének jogi és gazdasági tapasztalataival rendelkezik a nemzetközi vállalati privatizációs eljárások előkészítésében és lebonyolításában.

A vállalkozási válságkezelés területén többéves nemzetközi tapasztalatot szerzett, melynek gyakorlati tudnivalóit egyetemi jegyzet formájában összegezte. Az iparvállalatok jogfolytonosságának és tradíciójának szemléltetésére egy ipartörténeti monográfiát készített és bocsátotta a téma iránt érdeklődő kutatók és egyetemi hallgatók rendelkezésére.

Beruházás-fejlesztés területén „Magyarország, mint befektetési cél-ország” témakörben több szemináriumot és prezentációt tartott szakmai szervezetek, ipari és kereskedelmi kamarák és intézmények felkérésére Belgiumban, Hollandiában, Ausztriában, Németországban és Svájcban.

Vállalkozások implementációjának és fúziójának jogi, valamint gazdasági előkészítésében és lebonyolításában részt vett több projektben Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában.

Szakmai tevékenységének súlypontja a Business Mediation & Conflic Management, (Polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezése), vagyis a hazai valamint a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások és azok környezetében lévő szereplők közötti potenciális jogvita megelőzése (prevenció), illetve a már kialakult polgárjogi konfliktus bíróságon kívüli eljárásban (peregyezség) való rendezése.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztályának 2008 – 2012 között az elnöke.

Magas szintű oktatási tevékenységet végez egyetemi és főiskolai magántanárként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Mediátor képzésében, valamint a Budapesti Gazdasági és Kommunikációs Főiskola Gazdaságtudományi Intézetének Szervezeti Mediátor szakirányú mesterképzésében.

sarine_kSáriné dr. Simkó Ágnes

A kötet szerkesztője rövid ideig a Pénzügyminisztériumban, majd évtizedekig az Igazságügyi Minisztériumban tevékenykedett kodifikátorként a polgári jogot, illetve gazdaságot szabályozó jogszabályok előkészítésében. Ezeket a tapasztalatokat hasznosította és fejlesztette tovább a Miniszterelnöki Hivatal Gazdaságpolitikai Titkársága, a Privatizációs Kutatóintézet és Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jogi vezetőjeként. Majd visszatért az igazságügyi tárcához, ahol 12 évig főosztályvezetőként, illetve miniszteri biztosként fő feladata az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében a tárca részvételének szervezése volt. Jelenleg a Gazdasági Versenyhivatalban folytatja gazdasági jogi pályáját.

“Kimagasló igazságügyi munkássága elismeréseként” Deák Ferenc díjban, “Több mint két évtizedes kodifikációs tevékenysége, különösen az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének koordinációja terén végzett munkája elismeréseként” a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Egyéb tevékenység:
• a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékén címzetes egyetemi docensként polgári és társasági jogi előadások és szemináriumok tartása, vizsgáztatás,
• jogi szakvizsgáztatás polgári és gazdasági anyagi jogból,
• a Polgári Jogi Kodifikáció című szakfolyóirat létrehozása, a folyóirat főszerkesztői és szerkesztőbizottsági tagi teendőinek ellátása (1999-2008),
• szakmai és ismeretterjesztő cikkek, könyvek publikálása,
• a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó tág értelemben vett magánjogot érintő számos szakkönyvének szerzője, szerkesztője.

sárközi gabriella

Sárközi Gabriella

Dr. Sárközi Gabriella 2006-ban végzett jogászként, történészként és történelem tanárként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, valamint 2010-ben mediátorként a Miskolci Tudományegyetem általános és igazságügyi közvetítő szakán. Angol és francia nyelvvizsgával rendelkezik.
2009 februárjától az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa, 2009 júniusa és 2011 májusa közt az oktatási konfliktuskezeléssel foglalkozó Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat vezetője volt. Szakterülete az oktatási konfliktuskezelés, gyermekvédelem, oktatási jog és jogvédelem. E területen korábban az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalában az oktatási ombudsman munkatársaként közoktatási jogi referensként dolgozott és 2006-tól kezdődően számos hazai és nemzetközi konferencián előadást tartott.
PhD-disszertációját felsőoktatás-történetből írja az ELTE Művelődéstörténeti Doktori Program keretében, több OTKA-kutatás kutatótagja. Mindezek mellett család- és gyermekvédelmi jogi, valamint oktatásjogi és konfliktuskezelési témában előadásokat tart a Miskolci Egyetemen, és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.
2012-től az EduHelp honlap jogi szakértője, amely oktatásjogi és konfliktuskezelési problémák megoldásában segít nemcsak oktatásjogi kérdések megválaszolásával, helyszíni közreműködéssel, hanem például diákok számára bűnmegelőzési tréning tartásával. Az oktatási konfliktusok megelőzése szempontjából ugyanolyan fontos az iskolai belső dokumentumok jogszerűsége, mint az oktatási szereplők részvétele mediációs tréningeken.
A Complex és a Raabe Kiadó szerzői között számos publikációja jelent meg olyan oktatásjogi kérdésekben, mint a mobiltelefon használata az iskolában, magántanulóság, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási jogai, szabálysértés az iskolában, oktatásügyi mediáció.

szilagyia_kSzilágyi András

Társasági szakjogász – Jogtanácsos – Okleveles gazdasági mediátor – Választott bíró – Békéltető testületi tag.
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozatának alelnöke.
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztályának az elnöke.
BKIK Mediátorképző Akadémia témavezető tanára.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Közép-Magyarországi Regionális tagozat választottbírája.
Budapesti Békéltető Testületének eljáró tanácselnöke.

szotyori-nagySzotyori-Nagy Viktória

Jogász, mediátor. Jogi diplomáját a párizsi Panthéon-Assas jogi karán szerezte, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán honosította. Jogászként hazai és nemzetközi civil szervezeteknek dolgozott, ahol megismerkedett az alternatív konfliktuskezelés technikáival. 2004-ben az ENSZ gyakornoka, majd 2008-ig a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület Mediációs és Jogi Irodájának a munkatársa. 2008-től ügyvéd, számos családjogi és gyermekjogi ügyben járt el közvetítőként. A mediációs tevékenység gyakorlása mellett annak oktatásában is szerepet vállalt, képzések lefolytatásában vett részt és több cikk megírása is kötődik a nevéhez. A Consensus Humanus Mediációs Központ alapító tagja és jelenlegi elnöke.