22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

(Hatályos állapot: 2012. 09. 19-)

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az ügyviteli vizsgára vonatkozó általános követelmények

1. § (1)[1] A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatoknál, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) a pártfogó felügyelet szakmai területén, a jogi segítésnyújtás szakmai területén, vagy az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők kötelesek a munkakörüknek megfelelő területen az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tenni.

(2) Vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

(3) A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát letette, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga letétele alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(4)[2] A vizsgát megelőzően a jelentkezők szakmai oktatáson vesznek részt. A szakmai oktatás célja, hogy a résztvevő megismerje a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok és a Hivatal tevékenységére, szervezetére és az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat, elsajátítsa az ügyvitel, az iratkezelés szabályait, továbbá a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges tudnivalókat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a résztvevők vizsgakötelezettségüknek határidőben eleget tehessenek.

(5)[3] A vizsgára történő felkészülést segítő szakmai oktatást vagy konzultációt a Hivatalnál kell megtartani.

2. § (1)[4] A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok alkalmazottainak közvetlen vezetőjük útján, a Hivatal alkalmazottainak közvetlenül a Hivatal vezetőjénél kell a vizsgára írásban jelentkezniük. A kérelemben a beosztás és a munkavégzés helyét fel kell tüntetni.

(2)[5] A vizsga helyét és időpontját a Hivatal vezetője állapítja meg, és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

(3)[6] A Hivatalnál ügyviteli vizsgabizottságokat kell alakítani. A vizsgabizottságok számát a Hivatal vezetője határozza meg.

(4) A vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni.

(5)[7] A Hivatal vezetője az ügyviteli vizsgabizottság elnökét ötéves időtartamra a Hivatalnál a vizsgával érintett szakmai területen tevékenykedő személyek közül nevezi ki, a vizsgabizottsági tagsági feladatok ellátására pedig az érintett szakmai terület felügyeletét ellátó minisztérium képviselőjét is felkéri.

3. § (1) A vizsgáról a vizsgabizottság a rendelet melléklete szerinti vizsgalapot állítja ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga “megfelelt”, “közepes”, “jó”, “kitűnő”, illetve “nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

(2) Ha a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt – legalább három hónapot – amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

4. § (1) A bizottság a vizsgáról valamennyi vizsgázó eredményét feltüntető jegyzőkönyvet készít.

(2)[8] A vizsga iratanyagát a Hivatal őrzi.

2. A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

5. § (1) A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

a) pártfogó felügyelői ismeretek: a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény készítése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, a közérdekű munka végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, az utógondozás végrehajtása,

b) a pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezet felépítése, feladatai,

c) jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális jog főbb szabályai,

d) a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,

e) az áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek,

f) kriminológiai alapismeretek,

g) gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,

h) szociális munka alapismeretek,

i) addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,

j) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,

k) ügyviteli és iratkezelési szabályok.

(2) A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a (1) bekezdés a)-k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekből is, a pártfogó felügyelői asszisztensek az (1) bekezdés a)-e) pontjában, valamint k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, a kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdés a) és b), valamint k) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

3. A jogi segítségnyújtás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

6. § (1) A jogi segítésnyújtás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

a) a jogi segítségnyújtás formái, igénybevételének feltételei,

b) a jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem elbírálásának anyagi és eljárásjogi szabályai,

c) a támogatás igénybevételének, folyósításának, teljesítése igazolásának és visszatérítésének rendje,

d) a jogi segítségnyújtást végző szervezet,

e) jogi alapismeretek: a közigazgatási eljárási jog, a polgári eljárási jog, a büntetőeljárási jog, az igazságszolgáltatási szervezet és működése, a szociális jog főbb szabályai,

f) az áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai, az áldozatsegítő támogatások szabályai,

g) ügyviteli és iratkezelési szabályok.

(2) A jogi segítségnyújtási szakreferensek és a jogi segítségnyújtási ügyintézők az (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, a kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdés a), valamint c)-g) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

4. Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

7. § (1) Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

1. az áldozatsegítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,

2. az áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai,

3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a közigazgatási eljárási jog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a polgári jog, a polgári eljárási jog, az egészségügyi jog, a társadalombiztosítási jog és a szociális jog főbb szabályai,

4. a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,

5. bűnmegelőzési, kriminológiai és viktimológiai alapismeretek,

6. a bűncselekmény után bekövetkező trauma és annak kezelési módja,

7. a hajléktalanellátás alapismeretei,

8. a családsegítő központok szerepe, feladatai,

9. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,

10. a magyar szociálpolitika rendszere, szociális munka alapismeretek,

11. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,

12. az egészségügyi és a társadalombiztosítási ellátórendszerre vonatkozó alapismeretek,

13. az önkormányzati ellátások és szolgáltatások,

14. ügyviteli és iratkezelési szabályok,

15. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,

16. a jogi segítségnyújtást végző szervezet és feladatai, a jogi segítségnyújtás rendszere és formái.

(2) A kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdésben felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

5. A kárpótlás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

8. § A kárpótlás szakmai területén tevékenykedők vizsgát nem tesznek.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

10. § Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében “az igazságügyi alkalmazottal” szövegrész helyébe “a kormánytisztviselővel vagy kormányzati ügykezelővel” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában “a Hivatal” szövegrész helyébe “a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében “az Iasz. 13. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe “a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 62. pontjában a pártfogó felügyelők számára” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 3. § (3) és (4) bekezdése, 4-15. §-a, valamint 1-7. számú melléklete.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Melléklet a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelethez

…………………………………………………………………………………. Vizsgabizottság
Szám: ……………………..
VIZSGALAP
A……………………………………………………………………………………………………………………………. Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
…………………………………………………………. , aki ……….év …………..hó ……..napján született, ………………………….ügyviteli vizsgát
………………………………….. eredménnyel letette.
………………………………………………… , …….év ……………hó ……….napján.
P. H.
……………………………………………..
a vizsgabizottság elnöke
…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..
a vizsgabizottság tagja                                                                                     a vizsgabizottság tagja

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.09.19.

[2] Módosította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.19.

[3] Módosította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.09.19.

[4] Megállapította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.19.

[5] Módosította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.09.19.

[6] Módosította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdése c), d) pontja. Hatályos 2012.09.19.

[7] Módosította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdése c), d) pontja. Hatályos 2012.09.19.

[8] Megállapította a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.19.