Köszöntjük a Mediáció – Közvetítői eljárások című könyv weboldalán!


Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítséget és további támogatást nyújtsunk az Olvasóknak.

Weboldalunkon megtalálhatóak a kötetben hivatkozott jogszabályok szövegei, valamint a témához kapcsolódó más hasznos tartalmak.

A Bizottság 2001/310/EK ajánlása (2011. április 4.) a fogyasztói jogviták konszenzuális rendezésében részt vevő bíróságon kívüli testületekre alkalmazandó elvekről (angol nyelven)

2005/29/EK irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve

( 2005. május 11.)

a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

BKv 2008.67 a közvetítői eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján felmerült egyes jogértelmezést igénylő kérdésekről

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma az 1978. évi IV. törvény és az 1998. évi XIX. törvény közvetítői eljárásra vonatkozó egyes rendelkezéseinek az értelmezéséről nyilvánított 3/2007. BK véleményében (BH 2007/2. szám) foglaltakat továbbra is irányadónak tekinti.
A 2007. január hó 1. napjával bevezetésre került új jogintézmény gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai alapján a következő véleményt nyilvánítja.

BKv 2007.3 az 1978. évi IV. törvény (Btk.) és az 1998. évi XIX. törvény (Be.) közvetítői eljárásra vonatkozó egyes rendelkezései értelmezéséről

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a 2007. év május hó 14. napján tartott ülésén megvitatta a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (Bkt.), valamint a Btk. és Be. hozzákapcsolódó egyes rendelkezései alkalmazásával összefüggő jogértelmezési kérdéseket, s a következő

v é l e m é n y t

nyilvánítja.

3/2012. (II. 24.) NGM utasítás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

(Hatályos állapot: 2012. 07. 01-)

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) bekezdés 15. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

(Hatályos állapot: 2012. 09. 19-)

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

(Hatályos állapot: 2010. 01. 02-)

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § d) pontjában, valamint a 10. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

(Hatályos állapot: 2012. 12. 01-)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (2) bekezdés d) és f) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és e) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem el: